Οι Υπηρεσίες μας

Υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις προσωπικές σας ανάγκες

Οι Ελεγκτικές Υπηρεσίες μας.

Πριν παρουσιάσουμε λεπτομερώς τις υπηρεσίες μας, επιθυμούμε να τονίσουμε εκ νέου την δημιουργική αντίληψη στην εργασία μας. Μέσω των ελεγκτικών μας εργασιών, εκτός από την ικανοποίηση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται από το νόμο, θα σας ενημερώσουμε υπεύθυνα για τυχόν οργανωτικά μειονεκτήματα, για τομείς που χρειάζονται περισσότερη προσοχή, για την δυνατότητα επίτευξης κερδοφορίας ορισμένων εργασιών, παρακολούθηση των καθημερινών εργασιών της εταιρείας σας και θα εισηγηθούμε άμεσες λύσεις όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.

 • Η ελεγκτική μεθοδολογία μας προσαρμόζεται στις ειδικές ανάγκες του ελεγχόμενου ώστε να καλύψει τόσο τις απαιτήσεις της εγχώριας νομοθεσίας αλλά και διεθνείς απαιτήσεις όπου αυτό είναι αναγκαίο.

 • Εξειδικευμένοι έλεγχοι γίνονται κατόπιν ειδικής εντολής.

 • Η εργασία προγραμματίζεται σε τέτοια βάση ώστε να είναι αποτελεσματική, στο ελάχιστο δυνατό κόστος και σε συμφωνία με τις γενικά αποδεκτές ελεγκτικές διαδικασίες και μεθοδολογία. 

 • Οι ελεγκτικές εργασίες μας καλύπτουν τακτικούς και προαιρετικούς κατά νόμο έλεγχους και ειδικούς ελέγχους βάσει συγκεκριμένης απαίτησης. 

1. Έλεγχοι Βάσει του Νόμου

Οι έλεγχοι αυτοί επιβάλλονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Οι ελεγκτικές διαδικασίες μας θεωρούνται σαν ένα πολύτιμο βοήθημα της διοίκησης της εταιρείας. Επιπρόσθετα μέσω των ελέγχων αυτών είναι δυνατόν να προκύψουν αρκετά οφέλη σε όλα τα τμήματα εργασιών της εταιρείας. Η επιδίωξη πολλαπλών ωφελημάτων είναι εφικτή διότι μέσω των ελεγκτικών μεθόδων και τεχνικών που χρησιμοποιούμε, εκτός από το να ανταποκρινόμαστε στις κείμενες νομικές διατάξεις που διέπουν τις ελεγκτικές εργασίες, επιδιώκουμε την οικοδόμηση βάσης πληροφοριών σχετικά με τις καθημερινές ασχολίες της εταιρείας.

Η δημιουργική και θετική ελεγκτική διαδικασία που χρησιμοποιούμε εναρμονίζεται στις ειδικές ανάγκες της επιχείρησης σας και διαμορφώνεται έτσι ώστε να είναι ανταγωνιστική από απόψεως κόστους. Πιστεύουμε λοιπόν ότι μέσω της παραπάνω ελεγκτικής διαδικασίας που ακολουθούμε είμαστε σε πλεονεκτική θέση ώστε να σχηματίσουμε σωστή αντίληψη για την επιχείρησή σας, καθώς και τις προοπτικές της και έτσι να σας προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές συμβουλές για να εκμεταλλευθείτε πλήρως τις δυνατότητές σας.

2. Προαιρετικοί Έλεγχοι

Οι προαιρετικοί έλεγχοι συμβάλλουν στην υποχρέωση της εταιρείας να δώσει αξιόπιστες πληροφορίες για τα οικονομικά μεγέθη της σε τρίτους που συναλλάσσονται μαζί της π.χ. τράπεζες, προμηθευτές, εφορία κ.λ.π. Οι ενδιαφερόμενοι στους οποίους απευθύνονται οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν εξειδικευμένες γνώσεις και επιμένουν σε υπεύθυνους ελέγχους αυτών διότι κατ' αυτόν τον τρόπο καθίστανται σίγουροι ότι εξασφαλίζουν υψηλού επιπέδου διαβεβαιώσεις για την σωστή απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας.

Ακόμη και εάν οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων δεν επιμένουν σε ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, οι ιδιοκτήτες και η διοίκηση της εταιρείας προτιμούν τον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο της επιχείρησης τους για να είναι βέβαιοι ότι το προσωπικό τους ακολουθεί το σύστημα εσωτερικού ελέγχου που έχουν θεσπίσει και ότι οι πληροφορίες που τους παρέχουν είναι σωστές με αποτέλεσμα να μπορούν να λάβουν τις σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις.

3. Ειδικοί Έλεγχοι

Οι ειδικοί έλεγχοι ζητούνται συνήθως από άτομα που έχουν δικαίωμα λήψης γνώσης των πεπραγμένων εταιρείας που συμμετέχουν και έχουν υπόνοιες για κακοδιαχείριση, ή από τις δικαστικές αρχές ή άλλες εποπτικές αρχές.

Οι έλεγχοι αυτοί είναι προϊόν καταστάσεων ατασθαλιών, προστριβών μεταξύ των μετόχων ή δικαστικής έρευνας για την εξακρίβωση της κατάστασης της εταιρείας.

Επίσης ειδικοί έλεγχοι (due diligence reports) απαιτούνται για την τεκμηρίωση της καθαρής θέσης μιας επιχείρησης σε περιπτώσεις εξαγοράς ή συγχώνευσης μιας εταιρείας ή την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο.


Λογιστικές υπηρεσίες


Οι λογιστικές συμβουλευτικές υπηρεσίες μας μπορούν να αναλυθούν ως ακολούθως:

 • Μηχανογραφημένη τήρηση λογιστηρίου.
 • Μηχανογραφημένη μισθοδοσία.
 • Οργανώση λογιστηρίων.
 • Προετοιμάσια οικονομικών καταστάσεων.
 • Επίβλεψη και παροχή τεχνικής βοήθειας σε λογιστήρια.

Εργατικές σχέσεις και Κοινωνική ασφάλιση

Αυτές οι υπηρεσίες είναι συμπληρωματικές των λογιστικών υπηρεσιών που προσφέρουμε και συνδιαζόμενες με την εμπειρία μας μπορούμε να σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Επιπρόσθετα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την πολυπλοκότητα της ελληνικής εργατικής νομοθεσίας και αναλόγως να σας συμβουλεύσουμε.

 • Καταστάσεις προσωπικού στο ΣΕΠΕ
 • Ανακοίνωση νεοπροσληφθέντων στον ΟΑΕΔ.
 • Υπολογισμός αποζημίωσης απόλυσης και κατάθεση στον ΟΑΕΔ
 • Υπολογισμός ή έλεγχος μηνιαίας μισθοδοσίας
 • Ειδικός έλεγχος ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ για λογαριασμό του ΙΚΑ.
 • Με την έκδοση του ειδικού πιστοποιητικού το ΙΚΑ δεν κάνει δικό του έλεγχο.
 • Αποστολή μηχανογραφημένων ΑΠΔ ΙΚΑ και απόδοση ασφαλιστικών εισφορών.

Φορολογικά

Προσφέρουμε πλήρη φορολογική υποστήριξη σε όλα τα φορολογικά θέματα π.χ. φορολογία εισόδηματος, ΚΒΣ, ΦΠΑ, φορολογία κεφαλαίου κλπ.

 • Ετήσια υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για επιχειρήσεις.
 • Μηνιαία υποβολή Περιοδικής Δήλωσης Φ.Π.Α και Οριστικής στο τέλος του χρόνου.
 • Μηνιαία και διμηνιαία υποβολή λοιπών παρακρατούμενων φόρων και οριστικής δήλωσης αυτών στο τέλος του χρόνου.
 • Ειδικούς ελέγχους του φόρου εισοδήματος και του Φ.Π.Α για προστασία από μελλοντικό φορολογικό έλεγχο.
 • Έναρξη και κλείσιμο εταιρείας (φορολογικά θέματα).
 • Φορολογικά κίνητρα και φορολογικός σχεδιασμός.
 • Συμπλήρωση διαφόρων δηλώσεων στο τέλος του χρόνου.
 • Φορολογικοί διακανονισμοί.
 • Φόροι μεταβίβασης και κεφαλαίων.
 • Φορολογική επίβλεψη και συμβουλές.

Εταιρικό Δίκαιο 

Μια έμπιστη, ταχύτατη και άρτια οργανωμένη γραμματειακή υποστήριξη προσφέρεται για να ανακουφίσει τη Διοίκηση από τις εταιρικές της ευθύνες.
Δουλεύουμε ευέλικτα για να παρέχουμε μια προσωπική υπηρεσία που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας με χαμηλό κόστος και ταχύτητα.
Μπορούμε:

 • Να ιδρύσουμε εταιρείες τόσο τοπικά όσο και στο εξωτερικό.
 • Υποβολή ετήσιων στοιχείων στη νομαρχία.
 • Τροποποιιήσεις καταστατικού
 • Τηρούμε πρακτικά Δ.Σ (Διοικητικού Συμβουλίου) και Γ.Σ (Γενικών Συνελεύσεων).
 • Κατάθεση εταιρικών μεταβολών στη νομαρχία.
 • Δημοσίευση ετήσιων ισολογισμών.
 • Προσφέρουμε συμβουλές γενικού νομικού περιεχομένου για εταιρείες.
 • Παρέχουμε έδρα εγκατάστασης σε νεοιδρϋόμενες εταιρίες.

Μηχανογράφηση

Η μηχανογράφηση είναι η σημερινή πρόκληση για κάθε καινοτόμο και αναπτυσσόμενη μικρομεσαία επιχείρηση

Παρέχουμε:

 • Μελέτες σκοπιμότητας
 • Μελέτες στρατηγικής
 • Επιλογή εξoπλισμού και hardware
 • Eγκατάσταση και διαχείρηση
 • Ασφάλεια και έλεγχος
 • Αυτοματισμός γραφείου και εγκατάσταση τοπικού δικτύου
 • Συστήματα και διαδικασίες
 • Έλεγχος του λογισμικού για να επιβεβαιώσουμε την εναρμόνιση του σύμφωνα με τον νόμο και ότι παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες.

Τμήμα ανθρωπίνων πόρων

Η εταιρεία σας αναζητεί κατάλληλα διοικητικά στελέχη, διευθυντές και προσωπικό το οποίο θα είναι σε θέση να επιτύχει τους στόχους της εταιρίας μέσα από τα πλεονεκτήματα της τωρινής επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Μπορείτε να εμπιστευθείτε σε εμάς την:

 • Οργανωτική δομή
 • Αξιολόγηση εργασίας
 • Απολαβές και ωφέλη
 • Αναζήτηση και επιλογή ειδικευμένου προσωπικού 
 • Ανάπτυξη και εκπαίδευση
 • Σχέσεις προσωπικού
 • Γενικές συμβουλές σχετικά με την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία
 • Σχεδίαση συμβάσεων εργασίας
 • Σχεδίαση συμβολαίων συνεργασίας ελευθέρων επαγγελματιών

 

Διοίκηση Επιχείρησης και ανάπτυξη

Η ανάπτυξη της εταιρείας μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την αποκόμιση των καθημερινών ευκαιριών και την ικανότητα να εκμεταλλευτεί τις καθημερινές προκλήσεις με θετική αντίληψη.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην σχεδίαση και εφαρμογή του:

 • Στρατηγικού σχεδιασμού.
 • Οργάνωση της επιχείρησης.
 • Χρηματοδότησή της.
 • Ανάλυση απόδοσης των λειτουργείων της.
 • Κατάρτιση του αποτελασματικού και ταμειακού προϋπολογισμού.
 • Υποβολή μηνιαίων εκθέσεων ανταποκρινόμενες στις ανάγκες σας.
 • Εξωτερική χρηματοδότηση της επιχείρησης (δανειακός προγραμματισμός).

Επενδυτικά έργα

Πιστεύουμε ότι η αξία της επιχείρησης των πελατών μας εξαρτάται από την καθαρή παρούσα αξία των έργων της. Έτσι η συμβουλή στους πελάτες μας είναι πάντα να αναλαμβάνουνε νέα κερδοφόρα έργα.

Μπορούμε να παρέχουμε σε εσάς:

 • Μελέτες σκοπιμότητας.
 • Παρακολούθηση εφαρμογής των έργων.
 • Γενικές συμβουλές σε επενδυτικά κίνητρα και κυβερνητικές επιδοτήσεις.

Το Επόμενο Βήμα

Εαν νομίζετε ότι έχετε κάτι να συζητήσετε μαζί μας, είμαστε στη διάθεση σας για μια αρχική συνάντηση, χωρίς καμιά υποχρέωση από μέρους σας, θα σας ενημερώσουμε και θα σας δώσουμε μια εκτίμηση σχετικά με το χρόνο και το κόστος που απαιτείται.